Защита на лични данни

Обработка на лични данни

Всеки потребител има пълен достъп до личните си данни на адрес: https://remydeluxe.com/index.php?route=account/account , където може по всяко време да ги изтрие( да бъде забравен) или да ги промени .


1. Потребителят изрично се съгласява:

1.1.       да предоставя своите лични данни на „РЕМИ ДЕЛУКС EOOД'',

1.2. „„РЕМИ ДЕЛУКС EOOД'',да обработва, вкл. да събира, съхранява и използва предоставените от клиента лични данни.

2. „РЕМИ ДЕЛУКС EOOД'', се задължава да обработва, вкл. да събира, съхранява и използва предоставените му от Потребителя лични данни, само за целите, описани в настоящите общи условия, и/или във връзка със сключен между Потребителя и „„РЕМИ ДЕЛУКС EOOД'', договор, както и в случаите, когато това изрично се изисква от действащото законодателство.

3. „РЕМИ ДЕЛУКС EOOД'', има право да откаже регистрацията за ползване на сайта и за предоставяне на предлаганите услуги, ако Потребителят не е дал съгласие за обработване на личните му данни съгласно точка 1 по- горе.

4. Потребителят има право да получи от„РЕМИ ДЕЛУКС EOOД'',потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните и следната информация:

4.1. целите на обработването;

4.2. съответните категории лични данни;

4.3. начините на обработване на личните му данни;

4.4. съществуването на право да се изиска от „РЕМИ ДЕЛУКС EOOД'', коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с Потребителя, или да се направи възражение срещу такова обработване;

 

 

5.Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“): Потребителят има правото да поиска от „РЕМИ ДЕЛУКС EOOД'', изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне, а администраторът има задължението да изтрие без ненужно забавяне личните данни, ако това не противоречи действащото законодателство.

 

6. Право на ограничаване на обработването: Потребителят има правото да изиска от „РЕМИ ДЕЛУКС EOOД'', ограничаване на обработването на негови лични данни, ако това не противоречи нa действащото законодателство.

7. Потребителят има право да поиска от „РЕМИ ДЕЛУКС EOOД'', да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването Потребителят има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

8. Потребителят има правото да оттегли съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. Оттеглянето на съгласие е също толкова лесно, колкото и даването му.

9. „РЕМИ ДЕЛУКС EOOД'', няма право да обработва личните данни за цели, за които няма съгласие, а именно: цели извън посочените в т. 2 по – горе, освен в случаите, когато това изрично се изисква от действащото законодателство.

 

10. Преди да започне използването на лични данни за цели, различни от посочените в т. 2 по – горе, „РЕМИ ДЕЛУКС EOOД''се задължава да информира незабавно Потребителя и да изиска неговото съгласие.

 

11. Потребителят изрично се съгласява, че „РЕМИ ДЕЛУКС EOOД'', има право да запамети върху информационна система или друго крайно устройство за достъп до страницата информация за потребителите, изразяваща се в кукита (сооkies) - малки текстови файлове, които се запазват от интернет страница чрез интернет сървър върху твърдия диск на Потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за същия, като го идентифицират, а също и за проследяване на действията му.

12.„РЕМИ ДЕЛУКС EOOД'',обработва лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679, GDPR). „РЕМИ ДЕЛУКС EOOД'', спазва всички процедури за предотвратяване на направомерен достъп и употреба на лични данни, в съответствие с европейското законодателство за защита на личните данни. Наред с това „РЕМИ ДЕЛУКС EOOД'', е внедрило корпоративни процедури за опазване на предоставените лични данни и използва мерки с повишена сигурност, както и технически и физически ограничения пред достъпа и използването на лични данни на своите сървъри. Относно човешкият фактор при работата с лични данни – „РЕМИ ДЕЛУКС EOOД''дава достъп до лични данни в процеса на работа само на оторизиран за целта персонал.

13.„РЕМИ ДЕЛУКС EOOД'', се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Потребителите онлайн. Разкриване на личните данни е възможно единствено в случаите, предвидени в законодателството и при спазване на нормативно установения ред.

14. „РЕМИ ДЕЛУКС EOOД'', си запазва правото да записва, съхранява и използва всякаква информация, необходима за неговото идентифициране и възпроизвеждане на изявлението за съгласие с Общите условия и Потребителят дава изричното си съгласие за това.

15. В случай, че потребителят не е съгласен да предостави своите лични данни на „РЕМИ ДЕЛУКС EOOД'', и/или „РЕМИ ДЕЛУКС EOOД'', да обработва личните му данни, то той следва незабавно да преустанови ползването на сайта.